Blog

nadzór geologiczny

Czy nadzór geologiczny jest obowiązkowy we wszystkich przypadkach budowy?

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej inwestycji budowlanych realizowanych jest na terenach o zróżnicowanej geologii, pytanie o konieczność nadzoru geologicznego staje się kluczowe. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, analizując różne aspekty związane z nadzorem geologicznym i jego wpływem na bezpieczeństwo budowy.

Czytaj więcej...

badania geotechniczne

Jakie są różnice między badaniami gruntów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego a przemysłowego?

Badania gruntów są kluczowym elementem każdego projektu budowlanego, a ich wyniki mają wpływ na decyzje dotyczące projektowania, konstrukcji i zarządzania ryzykiem. W związku z tym warto zastanowić się nad różnicami między badaniami gruntów dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, aby lepiej zrozumieć specyfikę tych dwóch sektorów.

Czytaj więcej...

specjalista podczas badań gruntu

Jakie są najważniejsze rodzaje badań geotechnicznych?

W świecie inżynierii geotechnicznej istnieje wiele rodzajów badań, które mają na celu zrozumienie właściwości gruntów i warunków panujących na danym terenie. W niniejszym artykule przyjrzymy się najważniejszym z nich, aby lepiej zrozumieć, jak te badania wpływają na projektowanie i realizację inwestycji budowlanych.

Czytaj więcej...

Pan trzymający dziennik budowy

Jakie wpisy geologiczne zawarte są w dzienniku budowy?

Badania geotechniczne to nieodłączny element każdej inwestycji budowlanej. Ich celem jest określenie właściwości gruntów, na których powstanie nowy obiekt. Wyniki tych badań są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i wykonania fundamentów, a także do oceny ryzyka wystąpienia ewentualnych problemów, takich jak osiadanie, zawilgocenie czy zniszczenia konstrukcji. Właśnie dlatego wpisy geologiczne stanowią istotną część dziennika budowy, dokumentując wszystkie etapy realizacji inwestycji.

Czytaj więcej...

specjalista podczas badań gruntu

Dlaczego badania gruntów są kluczowe przed rozpoczęciem budowy?

Badania gruntów to nieodzowny element każdego procesu budowlanego, który może znacząco wpłynąć na sukces inwestycji. W tym artykule dowiesz się, dlaczego warto zainwestować w analizę gleby przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz jakie zagrożenia niesie za sobą pominięcie tego kluczowego etapu.

Czytaj więcej...

geolog

Na czym polega dozór geologiczny?

Dozór geologiczny to niezbędny element każdej inwestycji budowlanej, który pozwala na dokładne poznanie warunków gruntowych działki przed rozpoczęciem prac. Dzięki temu można uniknąć wielu problemów, takich jak pękające ściany czy podtopienia, a także zoptymalizować projekt budynku pod kątem panujących na gruncie warunków. Warto zatem zainwestować w usługi geologa jeszcze przed zakupem działki, aby uniknąć kosztownych w skutkach pomyłek.

Czytaj więcej...

próbka gleby

Jak ocenić wartość wytrzymałości gruntu na ścinanie?

Wytrzymałość gruntu na ścinanie to kluczowy parametr, który pozwala na określenie zachowania się gruntu pod wpływem obciążeń. Jego właściwa ocena jest niezbędna przy projektowaniu fundamentów, nasypów czy skarp. W poniższym wpisie przedstawiamy trzy metody badania gruntów, które pozwalają na oszacowanie wartości wytrzymałości gruntu na ścinanie.

Czytaj więcej...

próbki gruntu

Jak pobiera się próbki gleby?

Badania gruntów to nieodłączny element wielu dziedzin nauki i praktyki zawodowej, takich jak rolnictwo, leśnictwo, budownictwo czy inżynieria środowiska. Właściwe pobranie próbek gleby pozwala na uzyskanie precyzyjnych wyników badań, które są niezbędne dla podejmowania właściwych decyzji.

Czytaj więcej...

Analiza gruntu

Czym jest analiza mikroskopowa gruntu?

Na etapie planowania inwestycji budowlanej bardzo często wykonuje się badania gruntu. Dzięki nim można sprawdzić, czy dane warunki wodno-glebowe umożliwiają np. wzniesienie obiektu budowlanego na wyznaczonym obszarze. Prowadzone przez geologów i geotechników analizy obejmują badania bezpośrednio w terenie, ale również i w laboratoriach. W pierwszym przypadku przykładem jest analiza makroskopowa, w drugim specjalistyczna analiza właściwości próbki gruntu pod mikroskopem. Jak przebiegają takie badania?

Czytaj więcej...

odwierty geologiczne

Jakie usługi wchodzą w zakres badań terenowych?

Badania geologiczne i geotechniczne wykonuje się w celu poznania warunków wodno-gruntowych takich jak m.in. nośność podłoża, stopień zagęszczenia gruntu czy też głębokość występowania wód podziemnych. Najczęściej przeprowadza się je przed inwestycjami budowlanymi i projektowaniem studni. Można je przy tym podzielić na badania laboratoryjne i terenowe. Te pierwsze dotyczą analizy pobranych próbek w laboratoriach, z kolei te drugie odnoszą się do metod badawczych wykorzystywanych bezpośrednio w terenie. Co się do nich zalicza?

Czytaj więcej...