Monitoring wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych ma na celu dostarczenie informacji o ich bieżącym stanie chemicznym. Służy również do śledzenia zmian i sygnalizacji ewentualnych zagrożeń oraz oceny tego, jak skuteczne są prowadzone działania ochronne. Wyniki monitoringu wód podziemnych oraz oceny wykonywane na ich podstawie przyczyniają się optymalizacji działań związanych zarówno z gospodarowaniem wodami tego typu, jak i ich ochroną. Nadrzędnym celem wszystkich działań prowadzonych w ramach tej usługi jest osiągnięcie lub utrzymanie jak najlepszego stanu wód podziemnych na danym terenie.

 

Jakie działania obejmuje monitoring wód podziemnych?

Realizowana przez nas usługa monitoringu wód podziemnych polega na prowadzeniu stałej analizy ilości oraz składu chemicznego wód podziemnych oraz opracowywanie raportów na podstawie parametrów otrzymanych z monitoringu. W tym celu zapewniamy utrzymanie sieci obserwacyjno – pomiarowej, która rozmieszczona zostaje w punktach pomiarowo – kontrolnych. Analizę składu chemicznego wód podziemnych przeprowadza za naszym pośrednictwem akredytowane laboratorium.

 

Analiza ryzyka ujęć wód podziemnych

Analiza ryzyka ujęć wód podziemnych to działanie, do którego są zobowiązani właściciele ujęć wody realizujący zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Taką konieczność nakłada na nich obowiązujące w Polsce Prawo wodne. Tego typu analiza dzięki uwzględnieniu czynników, które mogą negatywnie wpływać na jakość wody, pozwala realnie ocenić ryzyko zagrożeń zdrowotnych dla ludzi oraz zwierząt. Wykonaną analizę ryzyka należy przekazać wojewodzie odpowiedzialnemu za badany teren, aby mógł on na jej podstawie ustanowić strefę ochronną dla konkretnego ujęcia.

Wychodząc naprzeciw naszym kontrahentom oferujemy tego rodzaju usługę wykonaną w oparciu o najlepsze praktyki i zasady sztuki hydrogeologicznej. W przypadku zainteresowania współpracą w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

 

Kiedy przeprowadza się analizę ryzyka ujęć wód podziemnych?

Obowiązek przeprowadzania analizy ryzyka ujęć wód podziemnych wynika z Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (z późn. zm.) i dotyczy:

  • ujęć wody, które dostarczają ponad 10 m3 wody na dobę lub zaopatrują w wodę więcej niż 50 osób,
  • indywidualnych ujęć wody, które dostarczają do 10 m3 wody na dobę lub zaopatrują w wodę do 50 osób i jednocześnie woda dostarczana jest w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej lub do budynków użyteczności publicznej jako woda przeznaczona jest do spożycia przez ludzi.

Z przepisów ustawy wynika również obowiązek aktualizowania analizy ryzyka nie rzadziej niż co 10 lat, natomiast w stosunku do ujęć wody, które dostarczają mniej niż 1000 m3 wody na rok, nie rzadziej niż co 20 lat.