Uprawnienia geologiczne Geoxx

 

Jakość świadczonych usług gwarantuje wieloletnie doświadczanie terenowe i administracyjne.

Dokumenty opracowywane są zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

Posiadamy uprawnienia geologiczne wydane przez Ministra Środowiska w następujących kategoriach: 

Kategoria III – poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin objętych prawem  własności nieruchomości gruntowej;

  • Marta Ośko – III - 0528 

 

ręka trzymająca znak paragrafu

Kategoria V – poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych,  z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie  warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: wykonywaniem  odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem  przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne,  w tym powodować ich zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym  magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów,  składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów  ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywanie  i dokumentowanie prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych;

  • Marta Ośko – V-1586
  • Adam Ośko – V-1788

 

Kategoria VII – określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby:  zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego;

  • Marta Ośko – VII-1855
  • Adam Ośko – VII-1468

 

Oraz uprawnienia wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego

 

Kategoria XIII – wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami  geologicznymi, z wyjątkiem badań wymienionych w pkt 9, a także kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza  granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków  strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza  100 m.

  • Adam Ośko – XII-019/POM

Uprawnienia geologiczne III Marta Ośko
Uprawnienia geologiczne VII Marta Ośko
Uprawnienia geologiczne V Marta Ośko
Uprawnienia geologiczne XII Adam Ośko
Uprawnienia geologiczne VII Adam Ośko
Uprawnienia geologiczne V Adam Ośko