Obliczanie stateczności skarpy

Obliczanie stateczności skarpy jest ważną czynnością, od której zależy bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych. Szczegółowe parametry pochylenia skarp nasypów dróg określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (z późn. zm.). Obliczeń stateczności skarp nasypów i wykopów dróg należy dokonywać zgodnie z Polską Normą. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe, dzięki którym możemy dostosować optymalne metody oceny stateczności skarp.

 

W jakim celu wykonuje się obliczanie stateczności skarpy?

Analiza i obliczanie stateczności skarpy jest podstawą do opracowania wniosków i zaleceń w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, a także ich nośności i stateczności. Na podstawie wyników badania stateczności skarpy można określić stopień ryzyka pojawienia się procesów osuwiskowych. Obliczanie stateczności skarpy umożliwia określenie stateczności tam i wałów przeciwpowodziowych, a także nasypów drogowych i kolejowych oraz skarp na terenach wydobywczych. W razie dodatkowych pytań dotyczących wykonywanych przez nas usług w zakresie obliczania stateczności skarp zachęcamy do kontaktu.