Jak ocenić wartość wytrzymałości gruntu na ścinanie?

Wytrzymałość gruntu na ścinanie to kluczowy parametr, który pozwala na określenie zachowania się gruntu pod wpływem obciążeń. Jego właściwa ocena jest niezbędna przy projektowaniu fundamentów, nasypów czy skarp. W poniższym wpisie przedstawiamy trzy metody badania gruntów, które pozwalają na oszacowanie wartości wytrzymałości gruntu na ścinanie.

Badanie bezpośrednie - test ścinania

Jednym z najbardziej popularnych badań wytrzymałości gruntu na ścinanie jest test ścinania bezpośredniego. Polega on na przygotowaniu próbek gruntu, które są następnie umieszczane w specjalnej aparaturze do badania ścinania. Aparatura ta pozwala na równomierny rozkład obciążenia na próbce oraz kontrolowanie prędkości jego wzrostu. W trakcie badania mierzy się siłę potrzebną do przesunięcia jednej warstwy gruntu względem drugiej oraz odkształcenia próbki. Na podstawie uzyskanych wyników można wyznaczyć wartość wytrzymałości gruntu na ścinanie.

Badanie triaxialne - test CBR

Inną metodą badania gruntów jest test triaxialny, który pozwala na oszacowanie wytrzymałości gruntu w różnych warunkach obciążeń. W teście tym próbka gruntu jest umieszczana w komorze ciśnieniowej, gdzie poddawana jest jednocześnie obciążeniu pionowemu i poziomemu. Obciążenie to jest stopniowo zwiększane, aż do momentu, gdy próbka ulegnie zniszczeniu. Test triaxialny pozwala na określenie wartości wytrzymałości gruntu na ścinanie w zależności od kąta nachylenia obciążenia oraz ciśnienia otaczającego.

Badanie polowe - test SPT

Test Standard Penetration Test (SPT) to metoda badania gruntów wykonywana bezpośrednio na terenie inwestycji. Polega ona na wbijaniu sondy do gruntu przy pomocy młota o określonej masie i energii. Liczba uderzeń potrzebnych do wbicia sondy na określoną głębokość jest miarą oporu gruntu na ścinanie. Test SPT pozwala na uzyskanie informacji o zmienności warunków gruntowych na całej głębokości badanego profilu oraz ocenę wytrzymałości gruntu na ścinanie w różnych warstwach.

Podsumowując, istnieje wiele metod pozwalających na ocenę wartości wytrzymałości gruntu na ścinanie. Wybór odpowiedniej metody zależy od rodzaju gruntu, warunków panujących na terenie inwestycji oraz wymagań projektowych.