Jakie usługi wchodzą w zakres badań terenowych?

Badania geologiczne i geotechniczne wykonuje się w celu poznania warunków wodno-gruntowych takich jak m.in. nośność podłoża, stopień zagęszczenia gruntu czy też głębokość występowania wód podziemnych. Najczęściej przeprowadza się je przed inwestycjami budowlanymi i projektowaniem studni. Można je przy tym podzielić na badania laboratoryjne i terenowe. Te pierwsze dotyczą analizy pobranych próbek w laboratoriach, z kolei te drugie odnoszą się do metod badawczych wykorzystywanych bezpośrednio w terenie. Co się do nich zalicza?

Rodzaje badań terenowych

Wśród najpopularniejszych badań wykonywanych w terenie wymienia się odwierty geologiczne. To właśnie dzięki nim możliwy jest np. pobór próbek gruntu do analizy laboratoryjnej lub montaż piezometrów służących do monitorowania wód podziemnych. Odwierty, czyli nawiercenia w ziemi wykonuje się przy wykorzystaniu metod ręcznych i mechanicznych. Metody ręczne znajdują zastosowanie przy wykonywaniu otworów do głębokości 5-6 m, z kolei metody mechaniczne stosuje się przy nawierceniach dochodzących do 30 m i więcej.

Innym rodzajem badań jest sondowanie, które służy do rozpoznawania ilościowych i jakościowych właściwości gruntu. Obecnie wyróżnia się sondowanie statyczne i dynamiczne. W sondowaniu statycznym wykorzystuje się specjalne sondy CPT i CPTU. Przy ich zastosowaniu można precyzyjnie określić m.in. kolejność warstw geologicznych oraz wytrzymałość podłoża i odporność na ścinanie w warunkach odpływu. W sondowaniu dynamicznym natomiast zastosowanie znajdują sondy typu DPM lub DPL. Dzięki nim ocenić można np. stopień zagęszczenia gruntu.

Oprócz odwiertów i sondowania w zakresie badań terenowych wykonuje się również m.in.: różnego rodzaju wykopy badawcze oraz badania rezystywności i obciążenia gruntu.