Na czym polega analiza ryzyka ujęć wody?

Woda przeznaczona do spożycia powinna być dokładnie przebadana. Obecność zanieczyszczeń może być powodem zatruć pokarmowych u ludzi i zwierząt oraz zwiększa ryzyko występowania w przyszłości chorób wywoływanych przez bakterie i inne mikroorganizmy. Monitoring jakości wód podziemnych jest także obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa wodnego nakładanym na właścicieli ujęć zaopatrujących w wodę określoną liczbę osób. W celu skontrolowania składu wody przeprowadza się analizę ryzyka ujęcia wody. O tym, jak przebiega to badanie oraz kiedy należy je przeprowadzić, piszemy poniżej.

Jak wygląda analiza ryzyka ujęć wody?

Aby ocenić jakość wody pitnej w ramach analizy ryzyka ujęć wód podziemnych, przeprowadza się badania hydrogeologiczne. Ich podstawą jest analiza składu fizykochemicznego oraz mikrobiologicznego wody wraz ze wskazaniem konieczności jej ewentualnego uzdatniania. Poza tym weryfikacji poddaje się również stan gruntów oraz ukształtowanie terenu. W trakcie badań ocenia się głębokość, na jakiej znajduje się lustro wody, budowę geologiczną warstwy wodonośnej oraz czas, w jakim zanieczyszczenia mogą przedostawać się z gleby do wody. Ponadto sprawdza się poziom wód podziemnych, prędkość ich migracji oraz częstotliwość opadów atmosferycznych i ich wpływ na zasilanie wód gruntowych.

Kiedy wykonuje się analizę ryzyka ujęć wody?

Analiza ryzyka ujęcia wody to badanie, które realnie pozwala ocenić ryzyko zagrożeń zdrowotnych dla ludzi i zwierząt wynikających z zawartości ewentualnych zanieczyszczeń w wodzie pitnej. W przypadku ich wykrycia zasadne okazuje się wystąpienie z wnioskiem do wojewody o ustanowienie strefy ochronnej dla określonego terenu. Obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka ujęcia wodnego spoczywa na właścicielach ujęć wody, które dostarczają ponad 10 m3 wody na dobę lub zaopatrują w wodę co najmniej 50 osób. Analizę ryzyka powinno się wykonywać nie rzadziej niż co 10 lat lub nie rzadziej niż co 20 lat w  przypadku ujęć dostarczających mniej niż 1000 m3 wody na rok.